Търсим дистрибутори на продукта за цялата страна.

           ePhoneReader е програмен продукт предназначен за тарифиране и статистика на проведените през Вашата телефонна централа разговори. Всяка телефонна централа, разполагаща с изход за сериен принтер, може да бъде включена към серийния порт на компютър (COM1 или COM2). По този начин централата израща към компютъра информация за всеки от проведените разговори.


Програмата ePhoneReader е съставена от два основни модула:

1. READER

            Това е модулът осъществяващ комуникацията между централата и компютъра. Той би трябвало да работи непрекъснато. Негова-та основна задача е "да слуша" порта на компютъра за постъпваща от телефонната централа информация. При постъпва-не на информация модулът определят направлението на разговора (градски, междуградски, международен или към телефон с повишено тарифиране) и вземайки предвид продължителността му и параметрите за тарификация определя неговата цена. Така обработения разговор се записва в обща база данни.

2. MAIN

Този модул има следните функциии:

 • Въвеждане на параметрите на подаваната от централата информация – номер на COM порта, скорост на предаване и т.н.
 • Въвеждане на параметрите за начина на подреждане (структуриране) на подаваната от телефонната централа информация.
 • Въвеждане на параметрите за обработка на постъпилата информация – стойност на един импулс, процент ДДС, гратисно време, зони на населените места в България, зони на държавите и т.н.
 • Поддържа таблица за тарифиране на проведените междуселищни разговори - цена на минута разговор за различните междуселищни зони в различните часови пояси на денонощието.
 • Поддържа таблица за тарифиране на проведените международни разговори - цена на минута разговор за различните международни зони.
 • Поддържа списък на населените места, кода им за автоматично национално телефонно избиране и техните зони.
 • Поддържа списък на държавите, кода им за автоматично международно избиране и зоната.
 • Поддържа списък на телефоните с повишено тарифиране - техният код, както и цената на минута разговор в двата часови пояса.
 • Преглед и евентуално редактиране на прочетената и обработена до момента информация (натрупаните в базата данни разговори).
 • Статистика на натрупаната към момента информация - пълен набор от необходимите Ви справки.
 • Импортиране на прочетена с други средства (например с Hyper Terminal) информация от телефонната централа.
 • Експортиране натрупана към момента информация в Excel.

Защо да изберете нас?

За компанията

За компанията

   ЕЛИС Ко предлага цялостно обслужване от дизайн и разработка на софтуер аутсорсинг до поддръжка на…

Услуги

Услуги

Ние вярваме, че най-ценния ресурс, който притежаваме, са нашите хора. ЕЛИС Ко не е просто група от в…

Продукти

Продукти

ЕЛИС Ко поема ангажимента да направи Вашият бизнес софтуер по-продуктивен, отколкото на вашите конку…

Кариери

Кариери

"ЕЛИС Ко" ЕООД е динамично развиваща се компания, която непрекъснато разширява присъствието си как…