еCashbook 1.0дава възможност за въвеждане следната информация:

Приходи в касата – последователно се попълват следните полета: сума на прихода, валута, курс на валутата, описание на прихода, трите имена, ЕГН и адреса на внеслия сумата. При запис на прихода се отпечатва Приходен касов ордер.Разходи от касата – попълват се следните полета: сума на разхода, валута, курс на валутата, описание на разхода. За получилия сумата се попълва следната информация: трите имена, град, адрес, ЕГН, паспорт (серия, номер), издаден на/от, пълномощно номер, от дата. При запис на разхода се отпечатва Разходен касов ордер.

 • еCashbook 1.0поддържа текуща касова наличност на регистрираните валути.
 • При въвеждане на приход касовата наличност на съответната валута се увеличава, а съответно при въвеждане на разход наличността се намалява.
 • еCashbook 1.0 поддържа автоматична последователна номерация на приходните и раходните касови ордери, за всяка от регистрираните фирми (обекти).
 • еCashbook 1.0позволява редактиране на вече въведен приход или разход, като коригира въответната касова наличност, а извършената редакция записва в log файл.
 • еCashbook 1.0поддържа неограничен брой валути и техните курсове.
 • еCashbook 1.0дава възможност за ежедневно промяна на курса на регистрираните валути спрямо лева.
 • еCashbook 1.0 извежда справка за валутните курсове, с които е работено към определена дата.
 • еCashbook 1.0поддържа неограничен брой фирми (обекти) , като за всяка регистрирана касова транзакция (приход или разход) се отбелязва и съответната фирма.
 • еCashbook 1.0поддържа йерархична организация на фирмите (обектите) до второ ниво (обекти и подобекти).
 • Достъпът до информацията на еCashbook 1.0става след въвеждане на потребителско име и парола .
 • еCashbook 1.0 може да бъде използвана и в мрежов вариант.
 • еCashbook 1.0поддържа средства за архивиране на натрупаната към момента информация.
 • Операционните системи за които е предназначена еCashbook 1.0са Windows 95, Windows 98, Windows 2000 и  Windows NT.


Във всеки един момент от еCashbook 1.0Вие можете да получите информация за:

 • Обща касова наличност във всички регистрирани валути.
 • Касова наличност на определена фирма (обект) във всички регистрирани валути.
 • Касова книга за период за всеки от регистрираните фирми (обекти).
 • Регистрирани приходи за конкретна фирма за период за една или за всички регистрирани валути.
 • Регистрирани разходи за конкретна фирма за период за една или за всички регистрирани валути.
 • Извършени редакции над определен приход или разход в касата - дата и час на редакцията, както и операторът извършил транзакцията.
 • Анулирани (изтрити) приходи за период - дата и час на изтриване, както и операторът извършил транзакцията.
 • Анулирани (изтрити) разходи за период - дата и час на изтриване, както и операторът извършил транзакцията.
 • Валутни курсове към определена дата.

Защо да изберете нас?

За компанията

За компанията

   ЕЛИС Ко предлага цялостно обслужване от дизайн и разработка на софтуер аутсорсинг до поддръжка на…

Услуги

Услуги

Ние вярваме, че най-ценния ресурс, който притежаваме, са нашите хора. ЕЛИС Ко не е просто група от в…

Продукти

Продукти

ЕЛИС Ко поема ангажимента да направи Вашият бизнес софтуер по-продуктивен, отколкото на вашите конку…

Кариери

Кариери

"ЕЛИС Ко" ЕООД е динамично развиваща се компания, която непрекъснато разширява присъствието си как…